ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ПІДОЗРЮВАНОМУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ДОГОВІР

про надання правничої допомоги підозрюваному у кримінальному провадженні

м.Ужгород                                                                             __ ____________ 20__  р.

Адвокат, Адвокат Маріанна Володимирівна, яка діє на підставі Свідоцтва Чернівецької кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №230 від 12.11.2009 року, (надалі – Адвокат) з однієї сторони і Коваленко Віталій Іванович, 26.05.1985 року народження, паспорт ВО 322000, виданий Ужгородським МВ ГУМВС України в Закарпатській області, 28.11.2010 р., що зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Годинки, буд.10, кв.2 (надалі – Клієнт) з другої сторони, (разом – Сторони), уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору.


1.1. Адвокат бере на себе зобов’язання здійснювати захист Клієнта, який має статус підозрюваного у кримінальному провадженні №______________________ під час досудового розслідування та судового розгляду справи, надавати йому правничу допомогу в органах досудового розслідування та судах всіх інстанцій, відповідно до умов даного договору, а Клієнт зобов’язується сплатити Адвокату гонорар за надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

2. Права та обов’язки сторін.

2.1. Права Адвоката.

2.1.1. Під час здійснення захисту Адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та даним договором, необхідні для належного виконання договору з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів Клієнта та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність Клієнта, зокрема:

– звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

– збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

– ознайомлюватися з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами;

– заявляти відводи та клопотання, складати заяви, скарги та інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

– бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

– оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

– подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

– застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, фіксувати процесуальні дії, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

– посвідчувати копії документів;

– одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

2.1.2. Адвокат користується всіма процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним і не може бути доручена Адвокату.

2.2. Обов’язки Адвоката:

–  дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики при наданні правової допомоги Клієнту;

– зберігати адвокатську таємницю та без згоди клієнта не розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

–  не використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта;

– надати  звіт про виконання договору на вимогу Клієнта.

2.3. Права Клієнта:

– отримувати правничу допомогу Адвоката відповідно до умов даного договору;

– отримувати від Адвоката інформацію про виконання умов даного договору;

2.4. Обов’язки Клієнта:

– надати Адвокату для здійснення представництва всю необхідну інформацію, яка йому відома у справі, та яка відноситься до провадження у кримінальній справі, представити необхідні для захисту документи, речі та інші матеріали, які можуть бути в його розпорядженні;

– своєчасно здійснити оплату гонорару та фактичних витрат Адвоката згідно з цим Договором.

3. Виплата гонорару та фактичних витрат.


3.1. За надання правничої допомоги Клієнт зобов’язується виплатити Адвокату гонорар, який розраховується Адвокатом в залежності від обсягу наданої правничої допомоги та витраченого часу. Вартість однієї години для розрахунку розміру гонорару згідно з умовами даного договору становить ________ грн.

3.2. Сума гонорару подвоюється у разі надання Адвокатом послуг Клієнту у неробочий час, вихідні та святкові дні.

3.3. Клієнт погоджуючись з проведенням інших фактичних витрат, платних послуг (проведення досліджень, отримання платних довідок та інш. документів, витрат на відрядження, транспортних послуг тощо) компенсує їх Адвокатові, а у разі відсутності коштів на їх оплату своєчасно повідомляє про це Адвоката і погоджується з тим, що відмова в проведені запропонованих Адвокатом заходів може вплинути на результативність виконання функцій представництва.

3.4. Клієнт зобов’язаний оплатити гонорар та фактичні витрати, згідно наданого Адвокатом рахунку, протягом трьох робочих днів з моменту отримання рахунку. При цьому рахунок може бути вручено Клієнтові особисто, поштою, електронною поштою або повідомленням на вказаний в договорі мобільний номер телефону. 

3.5. За дорученням Клієнта виплата Адвокату гонорару та фактичних витрат може бути здійснена третіми особами. При цьому Клієнт несе відповідальність за своєчасність оплати.

4. Конфіденційність.


4.1. Адвокат зберігає адвокатську таємницю (інформація, яка отримана при здійсненні професійних обов’язків захисника в кримінальному процесі за цим договором або у зв’язку з ним).

4.2. Клієнт зобов’язаний не розголошувати відомості, які йому стали відомі від Адвоката та інформацію, яка забезпечує безпеку самого Адвоката.

5.Дія Договору.

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

5.2. Цей Договір, якщо він достроково не буде припинений з ініціативи Клієнта або Адвоката, діє протягом всього провадження у кримінальній справі доти, доки не будуть вичерпані всі національні засоби захисту та представництва інтересів Клієнта, передбачені законодавством, а у справі не буде прийнято остаточне рішення.

5.3. Про надання правничої допомоги сторони підписують акт прийому-передачі наданих послуг, який підтверджує належне виконання сторонами договору своїх зобов’язань. У випадку відмови від підписання акту прийому-передачі наданих послуг особа, яка відмовляється від його підписання повинна письмово обґрунтувати таку відмову в п’ятиденний термін з дня отримання акту для підписання. За відсутності обґрунтування причин відмови від підписання акту, вважається, що зобов’язання за договором виконано належним чином.

5.4. Даний Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін, або розірваний на вимогу однієї із сторін, у випадках передбачених договором. При цьому Клієнт зобов’язаний оплатити адвокату гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, та фактичні витрати Адвоката, а Адвокат зобов’язаний повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

5.5. Клієнт має право розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом надіслання письмового повідомлення Адвокату у випадку неналежного виконання Адвокатом його обов’язків. В такому випадку договір вважається розірваним через п’ять робочих днів з моменту отримання повідомлення Адвокатом.

5.6. Адвокат має право розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом надіслання письмового повідомлення Клієнту у випадку невиконання Клієнтом умов договору, несплати гонорару протягом трьох робочих днів з дня отримання рахунку, виникнення конфлікту інтересів, втрати довіри з боку Адвоката або надання неправдивих відомостей Адвокату, невиконання порад адвоката, пов’язаних з виконанням даного договору, незгоди з Клієнтом щодо вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника. В таких випадках договір вважається розірваним через п’ять робочих днів з моменту отримання повідомлення Клієнтом.

5.7. Зміни, доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки у письмовому вигляді за підписом обох сторін.


6. Підписи Сторін.

АДВОКАТ ___________                                               КЛІЄНТ _____________

Коментар адвоката

Як адвокат, так і клієнт мають право розірвати договір про надання правничої допомоги. Але при цьому слід врахувати обставини, за яких відбувається розірвання договору. Так, якщо клієнт не сплатив адвокату своєчасно гонорар, адвокат може відмовитись від договору. Але, водночас, він повинен врахувати наслідки для клієнта. Якщо, скажімо клієнт не оплатив своєчасно гонорар адвокату і перебуває під вартою, а за дві години до вирішення судом питання про зміну запобіжного заходу адвокат залишає такого клієнта, то це може бути розцінено як порушення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  та правил адвокатської етики і бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Так, згідно п.1 ч.2 ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату забороняється використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта. Так само згідно ч.2 ст.8 Правил адвокатської етики у межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.

Навіть якщо адвокат має право розірвати договір, він не може це зробити всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта. Адже клієнт, який має право на захист у кримінальному провадженні за кілька годин до судового засідання де вирішуватиметься питання про його подальше тримання під вартою не зможе знайти іншого адвоката за власним вибором.

Водночас, варто звертати увагу і на предмет договору. Іноді, при укладенні договору не відомий номер кримінального провадження. В такому випадку можна укласти договір без зазначення номеру, але в подальшому, якщо таких кримінальних проваджень є декілька, варто узгодити додатково, що адвокат надаватиме здійснюватиме захист в конкретному провадженні. Крім того, що адвокат ризикує надавати правничу допомогу клієнтові по декільком провадженням за вартістю однієї справи, існують і інші ризики.

Згідно ст.400-1 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а так само умисне невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, встановлених договором про надання правничої допомоги є злочином. Тому надзвичайно важливо враховувати обсяг наданих повноважень при наданні правничої допомоги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *