ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ДОГОВІР

про надання правничої допомоги потерпілому у кримінальному провадженні

м.Ужгород                                                                           __ ____________ 20__  р.

Адвокат, Чундак Маріанна Володимирівна, яка діє на підставі Свідоцтва Чернівецької кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №230 від 12.11.2009 року, (надалі – Адвокат) з однієї сторони і Прокопенко Анатолій Іванович, 26.09.1976 року народження, паспорт ВО 322556, виданий Перечинським РВ ГУМВС України в Закарпатській області, 25.10.2002 р., що зареєстрований за адресою: Закарпатська обл.., м.Перечин, вул..Романова, 20 (надалі – Клієнт) з другої сторони, (разом – Сторони), уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору.


1.1. Адвокат бере на себе зобов’язання бути представником Клієнта, який має статус потерпілого у кримінальному провадженні №______________________ під час досудового розслідування та судового розгляду справи, надавати йому правничу допомогу в органах досудового розслідування, прокуратури та судах всіх інстанцій, відповідно до умов даного договору, а Клієнт зобов’язується сплатити Адвокату гонорар за надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

2. Права та обов’язки сторін.

2.1. Права Адвоката.

2.1.1. Під час представництва Клієнта Адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та даним договороми, необхідні для належного виконання договору, зокрема:

– звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

– збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

– ознайомлюватися з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами;

– заявляти відводи та клопотання, складати заяви, скарги та інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

– бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

– оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

– подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

– застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, фіксувати процесуальні дії, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

– посвідчувати копії документів;

– одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

2.1.2. Адвокат користується всіма правами потерпілого в кримінальному провадженні, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

2.2. Обов’язки Адвоката:

–  дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики при наданні правової допомоги Клієнту;

– зберігати адвокатську таємницю та без згоди клієнта не розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

–  не використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта;

– надати  звіт про виконання договору на вимогу Клієнта.

2.3. Права Клієнта:

– отримувати правничу допомогу Адвоката відповідно до умов даного договору;

– отримувати від Адвоката інформацію про виконання умов даного договору;

2.4. Обов’язки Клієнта:

– надати Адвокату для здійснення представництва всю необхідну інформацію, яка йому відома у справі, та яка відноситься до провадження у кримінальній справі, представити необхідні для захисту документи, речі та інші матеріали, які можуть бути в його розпорядженні;

– своєчасно здійснити оплату гонорару та фактичних витрат Адвоката згідно з цим Договором.

3. Виплата гонорару та фактичних витрат.


3.1. За надання правничої допомоги Клієнт зобов’язується виплатити Адвокату гонорар, який розраховується Адвокатом в залежності від обсягу наданої правничої допомоги та витраченого часу. Вартість однієї години для розрахунку розміру гонорару згідно з умовами даного договору становить ________ грн.

3.2. Сума гонорару подвоюється у разі надання Адвокатом послуг Клієнту у неробочий час, вихідні та святкові дні.

3.3. Клієнт погоджуючись з проведенням інших фактичних витрат, платних послуг (проведення досліджень, отримання платних довідок та інших документів, витрат на відрядження, транспортних послуг тощо) компенсує їх Адвокатові, а у разі відсутності коштів на їх оплату своєчасно повідомляє про це Адвоката і погоджується з тим, що відмова в проведені запропонованих Адвокатом заходів може вплинути на результативність виконання функцій представництва.

3.4. Клієнт зобов’язаний оплатити гонорар та фактичні витрати, згідно наданого Адвокатом рахунку, протягом трьох робочих днів з моменту отримання рахунку. При цьому рахунок може бути вручено Клієнтові особисто, поштою, електронною поштою або повідомленням на вказаний в договорі мобільний номер телефону. 

3.5. За дорученням Клієнта виплата Адвокату гонорару та фактичних витрат може бути здійснена третіми особами. При цьому Клієнт несе відповідальність за своєчасність оплати.

4. Конфіденційність.


4.1. Адвокат зберігає адвокатську таємницю (інформація, яка отримана при здійсненні професійних обов’язків представника в кримінальному процесі за цим договором або у зв’язку з ним).

4.2. Клієнт зобов’язаний не розголошувати відомості, які йому стали відомі від Адвоката та інформацію, яка забезпечує безпеку самого Адвоката.

5.Дія Договору.

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

5.2. Цей Договір, якщо він достроково не буде припинений з ініціативи Клієнта або Адвоката, діє протягом всього провадження у кримінальній справі доти, доки не будуть вичерпані всі національні засоби захисту та представництва інтересів Клієнта, передбачені законодавством, а у справі не буде прийнято остаточне рішення.

5.3. Про надання правничої допомоги сторони підписують акт прийому-передачі наданих послуг, який підтверджує належне виконання сторонами договору своїх зобов’язань. У випадку відмови від підписання акту прийому-передачі наданих послуг особа, яка відмовляється від його підписання повинна письмово обґрунтувати таку відмову в п’ятиденний термін з дня отримання акту для підписання. За відсутності обґрунтування причин відмови від підписання акту, вважається, що зобов’язання за договором виконано належним чином. 

5.4. Даний Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін, або розірваний на вимогу однієї із сторін, у випадках передбачених договором. При цьому Клієнт зобов’язаний оплатити адвокату гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, та фактичні витрати Адвоката, а Адвокат зобов’язаний повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

5.5. Клієнт має право розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом надіслання письмового повідомлення Адвокату у випадку неналежного виконання Адвокатом його обов’язків. В такому випадку договір вважається розірваним з моменту отримання повідомлення Адвокатом.

5.6. Адвокат має право розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом надіслання письмового повідомлення Клієнту у випадку невиконання Клієнтом умов договору, несплати гонорару протягом трьох робочих днів з дня отримання рахунку, виникнення конфлікту інтересів, невиконання порад адвоката, пов’язаних з виконанням даного договору, втрати довіри з боку Адвоката або надання неправдивих відомостей Адвокату. В такому випадку договір вважається розірваним з моменту отримання повідомлення Клієнтом.

5.7. Зміни, доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки у письмовому вигляді за підписом обох сторін.


6. Реквізити та підписи Сторін.

АДВОКАТ ___________                                                           КЛІЄНТ _____________

Коментар адвоката

Договір адвоката з клієнтом є основним документом, який визначає їх взаємні права та обов’язки, розмір гонорару, порядок та строки його оплати, можливість дострокового розірвання договору. Дані аспекти є надзвичайно важливими. На практиці іноді трапляються випадки, коли адвокат укладає договір, зазначає, що вчиняє на користь клієнта всі необхідні дії – надає консультації, складає процесуальні документи, представляє інтереси у суді, а отримує за це мізерну, фіксовану оплату. Адже наперед важко передбачити скільки консультацій слід буде надати, скільки процесуальних документів скласти чи скільки судових засідань відбудеться у справі. Тому краще або визначити гонорар у вартості за годину роботи, або ж, якщо у у фіксованому розмірі, то за визначену кількість дій.

Також на практиці трапляються випадки, коли в силу певних обставин клієнт або адвокат мають намір розірвати договір в односторонньому порядку. Краще передбачити такі умови в договорі, щоб потім цей самий договір не став причиною вимушеної співпраці.

Слід пам’ятати, що у випадку, якщо адвокат не виконує взяті на себе договором зобов’язання, це може призвести до негативних наслідків для клієнта. Такий клієнт має право звернутись зі скаргою на адвоката і тоді адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Наприклад, рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №Х-020/2017 від 31 жовтня 2017 року  встановлено, що адвокат ОСОБА_ неналежним чином виконав умови договору про надання правової допомоги від 15.01.2014, позбавив ТОВ «______» права на доступ до правосуддя, що призвело до величезних збитків, які вимушено нести підприємство та вирішено застосувати до адвоката ОСОБА_ дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців.   

При укладенні договору з клієнтом не слід нехтувати елементарними вимогами до укладення договорів, зустрічатись з клієнтом особисто, узгоджувати позицію по справі і т.д.

Так, рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №______________ від __________ р. адвоката позбавлено права на зайняття адвокатською діяльністю, так як він не укладав договору з клієнтом. Договір для підпису клієнтові він передавав доньці клієнта, яка через деякий час повідомила, що договір з адвокатом не підписувала і нічого нікому не передавала. Клієнт адвоката, зазначений в договорі, помер задовго до підписання договору. На той час адвокат вже встиг подати позов до суду, але був змушений його відкликати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *