Договір оренди з правом викупу

Зразок Договору оренди з правом викупу

ДОГОВІР
оренди квартири у фізичної особи

м. ______________                                    “____” ____________200 _ _  р.

(П.І.Б.),  в особі_________________________, що діє на підставі ____________________, що іменується надалі «ОРЕНДОДАВЕЦЬ»

з одної сторони, і _____________(ПІБ)_________, що іменується надалі «ОРЕНДАР», з другої сторони‚ які спільно за текстом даного договору іменуються сторони, а кожен окремо – сторона, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере у користування житлове приміщення – квартиру, з правом викупу (надалі за текстом об’єкт оренди). Житлове приміщення переходить у власність ОРЕНДАРЯ по спливу _________р. та сплати всіх належних платежів ОРЕНДОДАВЦЮ.

Характеристика об’єкта оренди:

1.1. Адреса: ________________________________________________.

1.2. Загальна площа: _________ кв.м.

1.3. Поверх: ________________ .

1.4. Кількість кімнат: __________________________.

1.5. Недоліки квартири‚ що орендується‚ на момент передачі: _______.

1.6. Наявність телефону: тел. № _______________________________ .

1.7. Квартира належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності згідно __

___________________________________________________________.

1.8. У разі зміни власника об’єкта оренди, до нового власника переходять права та обов’язки ОРЕНДОДАВЦЯ. У разі смерті чи визнання недієздатним ОРЕНДАРЯ, усі належні йому права та обов’язки за даним договором здійснює його спадкоємець чи опікун.

1.9. Об’єкт оренди передається ОРЕНДАРЕВІ для проживання з подальшим правом його викупу.

1.10. ОРЕНДОДАВЕЦЬ здійснює розпорядження об’єктом оренди до його повного викупу ОРЕНДАРЕМ.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ.

2.1. Квартира та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняті ОРЕНДА­РЕМ протягом ___________________________з моменту укладення Даного Договору.

2.2. Протягом терміну за п.3.1 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі ОРЕНДАРЕВІ.

2.3. Передача квартири в оренду оформлюється актом приймання-передачі.

2.4. Квартира та майно вважаються фактично переданими в оренду з моменту підписання акту приймання-передачі.

2.5. У момент підписання акту приймання-передачі ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає ОРЕНДАРЕВІ ключі від квартири та від кімнат.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Орендна плата за користування майном складає __________ грн. на місяць.

3.2. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ  до ____числа  кожного місяця шляхом перерахування її на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ в національній валюті. Реквізити для здійснення орендної плата наводяться в додатку №1 до даного договору.

3.3.У випадку зміни платіжних реквізитів, ОРЕНДАДАВЕЦЬ письмово повідомляє про це ОРЕНДАРЯ протягом двох тижнів.

3.4. У випадку перерахування суми орендної плати на недійсний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАР вважається таким, що виконав своє зобов’язання за даним договором, якщо доведе, що такий перерахунок стався з вини ОРЕНДОДАВЦЯ.

3.5. ОРЕНДАР зобов’язаний протягом _____________________ з моменту _____________________ сплатити орендну плату за термін ___________________авансом.

3.6. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати в наступному порядку: _________ .

4. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.

4.1. Комунальні послуги оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

4.2. Усі витрати за користування телефонами оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ квартири та стану квартири і майна‚ що орендуються.

5.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний повідомити ОРЕНДАРЯ про всі права третіх осіб на об’єкт оренди. У разі неповідомлення ОРЕНДАРЯ про всі права третіх осіб на об’єкт оренди, ОРЕНДАР має право вимагати дострокового розірвання даного договору оренди та відшкодування йому всіх завданих збитків.

5.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний передати об’єкт оренди у власність ОРЕНДАРЯ після здійснення ним всіх належних платежів на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ та після закінчення терміну дії даного договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

6.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати приміщення‚ що орендуються‚ виключно за їхнім цільовим призначенням у відповідності до п.1.9 Даного Договору;

– своєчасно здійснювати орендні платежі;

– утримувати приміщення‚ що орендуються‚ в чистоті та справності;

– дбайливо ставитися до майна‚ що знаходиться в квартирі;

– здійснювати поточний ремонт квартири;

– не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується, без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ;

– дотримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира;

– безперешкодно допускати ОРЕНДОДАВЦЯ до квартири з метою перевірки її використан­ня у відповідності до Даного Договору.

6.2. ОРЕНДАР має право:

– міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері;

–  здавати квартиру в суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ;

– установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. Відповідальність ОРЕНДОДАВЦЯ:

– у випадку порушення зобов’язань за даним договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ відшкодовує ОРЕНДАРЮ всі пов’язані з таким порушенням збитки.

7.2. Відповідальність ОРЕНДАРЯ:

– у випадку погіршення об’єкта оренди, ОРЕНДАР зобов’язаний виправити всі погіршення за власний рахунок.

– у випадку невчасної сплати орендної плати, ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЕВІ пеню в розмірі облікової ставки НБУ.

8. Форс – мажор.

8.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного Договору незалежно від Сторін.

8.2.Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного та соціально-політичного характеру.

8.3. За форс-мажорних обставин термін виконання договірних зобов’язань подовжується на період їх дії.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Термін дії даного договору становить до ______________(до 30 р.).

9.2. Термін дії даного договору може бути скорочений лише за згодою сторін.

9.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від даного договору‚ попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін ___________________________ . При цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

10.ІНШІ УМОВИ.

10.1.Дострокове розірвання даного договору допускається у випадку порушення сторонами своїх зобов’язань за даним договором.

10.2.Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами. Taкi зміни i доповнення додаються до цього Договору i є його невід’ємною частиною.

10.3. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання i діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

10.4. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної  iз Сторін, що мають  однакову  юридичну силу.

11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

11.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

____________________

____________________

11.2. ОРЕНДАР:

____________________

____________________

12. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

12.1. До Даного Договору додається:

Додаток № 1 – реквізити ОРЕНДОДАВЦЯ для сплати орендної плати.

12.2. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                     ОРЕНДАР

____________________                                                   _________________

Один коментар для “Договір оренди з правом викупу”

  1. Які підводні камні під час підписання такого договору?
    Чи є якісь процент бути обдуренним?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *