Контракт з працівником

Зразок складання контракту з працівником.

КОНТРАКТ З ПРАЦІВНИКОМ

м.Свалява                                       “___ “____________ 20 р.

Сторони:

Роботодавець: ТОВ   «___________»,   в   особі   директора   ___________________ (ПІБ) , діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Працівниця: гр. ___________________ (ПІБ),  з другої сторони, домовилися про наступне:

 

З громадянкою ___________________ (ПІБ) укладається контракт з працівником.

1.Загальні положення

1.1.Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, які реалізуються роботодавцем.

1.2.Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

2.Обов’язки сторін

2.1.За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим
контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством,
колективним договором і угодою сторін.

2.2. Працівник зобов’язується:

–  виконувати роботу у відповідності до займаної нею посади;

–  керуватися у своїй роботі законодавчими і нормативними документами , прийнятими у встановленому порядку;

–   дотримуватися правил з охорони праці;

–  знати посадову інструкцію з охорони праці;

–  знати свою посадову інструкцію та виконувати викладені в ній положення;

–  нести відповідальність  за збереження матеріальних цінностей, що передані Роботодавцем для виконання доручення. По завершенні виконання доручення Працівник зобов’язаний передати Роботодавцю, все отримане .

2.3. Роботодавець зобов’язується:

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та
колективним договором;

–    роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити умови праці , необхідні для виконання роботи ;

–    проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

2.4. У разі роботи працівника у небезпечних і шкідливих умовах йому надаються пільги
встановлені в колективному договорі.

3.Робочий час

3.1. Особливості режиму робочого часу встановлюються правилами внутрішнього
трудового розпорядку. При необхідності розподілу повного і неповного робочого дня на 2 частини.

–  Перерва під час роботи встановлюється на одну годину з 12 год. до 13 год.

–  Вихідні дні встановлюються в разі потреби по узгодженому графіку.

–  Працівнику надається  щорічна  основна оплачувана  відпустка тривалістю 24 календарні дні;

–   3.2.Працівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час
початку та завершення, поділу її на частини і т.п.), за погодженням з Роботодавцем.

–  Встановлення іншого режиму робочого часу погоджується з роботодавцем.

4.Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

4.1 За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику виплачується заробітна плата згідно з штатним розписом. Оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час.

4.2.Надбавка, доплата та інші виплати проводяться у розмірі встановленому в додатку 2 до колективного договору ТОВ «_______________».

4.3. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка:

-основна, тривалістю 24 календарних днів.

5.Відповідальність сторін, вирішення спорів

5.1.У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим
контрактом, сторони  несуть відповідальність згідно діючого законодавства та цього
контракту.

5.2.Працівник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну
Роботодавцю, в наслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Підставою для притягнення Працівника до матеріальної відповідальності є наявність прямої дійсної майнової чи моральної шкоди, заподіяної Роботодавцю.

5.3.Працівник несе відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість
матеріалів, напівфабрикатів, виробів, в тому числі при їх виготовлені, інструментів,
вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших товарів, виданих Роботодавцем
Працівникові в користування.

5.4.Розмір заподіяної Роботодавцю матеріальної шкоди визначається за фактичними
втратами на підставі діючих в момент заподіяння шкоди ринкових цін. Працівник
зобов’язаний відшкодувати вартість втрат в трикратному розмірі. При цьому, Роботодавцю надається право відшкодувати збитки шляхом їх утримання з заробітної плати Працівника на підставі наказу та письмового пояснення Працівника.

5.5.Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.Зміни, припинення та розірвання контракту

6.1.Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін,
складеною у письмовій формі.

6.2.Цей контракт припиняється:

– після закінчення терміну дії контракту;

–   за згодою сторін;

–   з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (ст.40 , 41 КЗпП України) та цим контрактом;

–   з ініціативи Працівника у випадках передбачених законодавством (ст 39 КЗпП України) та цим контрактом.

–   з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

6.3.Додаткові підстави припинення та розірвання контракту з ініціативи Роботодавця, не передбачені чинним законодавством:

– при одноразовому грубому порушені Працівником правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки, виробничої санітарії;

– у разі систематичного невиконання Працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

– у разі одноразового грубого порушення Працівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для Роботодавця настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи і т.п.);

– при нанесені Працівником Роботодавцю матеріальної шкоди, якщо ці дії потягли за собою втрату довіри з боку Роботодавця;

6.4.У разі розірвання контракту з причин обумовлених п.6.3 цього контракту, Працівник відшкодовує Роботодавцю прямі дійсні збитки, на умовах передбачених цим контрактом. Контракт розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

6.5.Працівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його

дії:

– у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за
контрактом.

6.6.За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

6.7.Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Працівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про   працю України.

7.Термін дії та інші умови контракту

7.1.Строк дії контракту з “__”____________ 20  р. до “__”__________ 20   р

Контракт набуває чинності з «____» ___________________20       р.

7.2.Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту
або окремих його частин:____________________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

7.3.Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

7.4.Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і
мають однакову юридичну силу.

8.Адреси сторін

8.1.Відомості про роботодавця:

__________________________

__________________________

8.2.Відомості про працівника:

__________________________

__________________________

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *