Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії  від 31 липня 2012 року № 133 затверджено Порядок  розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України (Надалі за текстом – Порядок).

Даний Порядок є визначальним при поданні скарг, що стосуються виборчого процесу з виборів народних депутатів України. В ньому коротко сформульовано основні правила подання та розгляду скарг з посиланням на вимоги Закону України «Про вибори народних депутатів України» (надалі за текстом – Закон),

що дозволяє суб’єктам виборчого процесу швидко зорієнтуватися в законодавчих можливостях реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу та відновлення порушених прав чи інтересів.

Даний Порядок, зокрема, визначає, що під скаргою слід розуміти звернення, в якому міститься інформація щодо порушення законодавства України про вибори депутатів та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів відповідних суб’єктів виборчого процесу, поновити порушені виборчі права. Тобто, окрім повідомлення про порушення законодавства про вибори народних  депутатів, скарга повинна містити вимогу про захист чи реалізацію виборчих прав певного суб’єкта виборчого процесу.

Відповідно до частини першої статті 108 Закону суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках можуть бути:

1) кандидат у народні депутати України (далі – кандидат у депутати), зареєстрований у встановленому Законом порядку;

2) політична партія (далі – партія) – суб’єкт виборчого процесу, в особі її керівника, представника партії в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженої особи партії чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії;

3) довірена особа кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі (далі відповідно – довірена особа кандидата, одномандатний округ);

4) офіційний спостерігач від партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі відповідно – офіційний спостерігач від партії, загальнодержавний округ);

5) офіційний спостерігач від кандидата у депутати в одномандатному окрузі (далі – офіційний спостерігач від кандидата у депутати);

6) офіційний спостерігач від громадської організації;

7) виборча комісія, утворена відповідно до Закону;

8). виборець – громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону має право голосу на виборах депутатів. При цьому виборець має право звернутися зі скаргою в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження.

Згідно п.2.2 Порядку суб’єкти звернення зі скаргою, можуть з урахуванням вимог Закону та цього Порядку оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, таких суб’єктів оскарження:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) партії – суб’єкта виборчого процесу;

3) кандидата у депутати;

4) уповноваженої особи партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі (далі – уповноважена особа партії), довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача від партії, кандидата у депутати чи громадської організації – лише щодо порушення, яке мало місце під час голосування.

Скаргу може бути подано як до виборчої комісії, так і до суду.

При цьому, слід врахувати, що виключно до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії;

2) рішення чи дії окружної виборчої комісії;

3) рішення, дії чи бездіяльність члена окружної виборчої комісії;

4) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб;

5)  рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників;

6) дії чи бездіяльність уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій, крім порушень, що мали місце під час голосування.

До Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються:

1) бездіяльність окружної виборчої комісії (частина шоста статті 108 Закону);

2) рішення чи дії партії, яка висунула кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі (крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції) (пункт 1 частини сьомої статті 108 Закону);

3) дії чи бездіяльність кандидата у депутати (частина восьма статті 108 Закону).

До окружної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена – до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію (частина п’ята статті 108 Закону);

2) рішення чи дії партії, яка висунула кандидатів у депутати в одномандатному окрузі (крім тих рішень чи дій, які відповідно до Закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції), – до окружної виборчої комісії відповідного виборчого округу (пункт 2 частини сьомої статті 108 Закону).

До дільничної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються порушення, які мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами партій, довіреними особами кандидатів у депутати, офіційними спостерігачами від партій, кандидатів у депутати або громадських організацій (частина шоста статті 111 Закону).

При поданні скарги слід врахувати законодавчо встановлені строки оскарження. Загальний строк оскарження встановлено частиною першою статті 109 Закону, згідно з якою скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом п’яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження.

Законом також  встановлено такі спеціальні строки оскарження:

1) відповідно до частини другої статті 109 Закону скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, може бути подана у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування;

2) згідно з частиною третьою статті 109 Закону скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування;

3) скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, члена цієї комісії, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Згідно з частиною першою статті 110 Закону скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8). зазначення заінтересованих осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє відповідно до статті 108 Закону, із зазначенням дати підписання.

У скарзі зазначається статус суб’єкта звернення зі скаргою у виборчому процесі (кандидат в народні депутати, довірена особа, виборець і т.д.)

Якщо скарга подається до виборчої комісії довіреною особою кандидата у депутати, в ній зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв’язку кандидата у депутати, в інтересах якого подається скарга. При цьому в разі подання скарги до виборчої комісії довіреною особою особисто, вона пред’являє посвідчення довіреної особи, видане в установленому Законом порядку. В інших випадках до скарги додається засвідчена відповідно до законодавства копія посвідчення довіреної особи.

Скарга, що подається від імені партії, підписується її керівником, або представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії чи іншою особою, уповноваженою рішенням центрального керівного органу партії, із засвідченням підпису печаткою партії. До скарги додається оригінал або засвідчена відповідно до законодавства копія посвідчення або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка її подає. При цьому керівник партії діє як представник відповідної партії без додаткового уповноваження.

Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням виборчої комісії, що додається до скарги, підписується головуючим на засіданні виборчої комісії, на якому приймалося рішення про звернення із скаргою, та засвідчується печаткою виборчої комісії.

Згідно з частиною третьою статті 110 Закону до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. При цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії.

Скарга, оформлена без дотримання передбачених Законом та цим Порядком вимог, підлягає поверненню суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду.

Отже, Порядок відіграє надзвичайно важливе значення при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу. Кожному, хто планує звертатись за захистом своїх прав чи інтересів відповідно до ЗУ «Про вибори народних депутатів України», я б порадила детально ознайомитись з даним Порядком.

Зразки скарг та порядок їх розгляду, а також зазначення доказів на які слід посилатись будуть наведені в наступних статтях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *