Прийняття до громадянства України

Прийняття до громадянства України – досить складний та тривалий процес. Він включає в себе цілу низку необхідних умов для прийняття до громадянства України та довготривалу процедуру прийняття рішення про прийняття до громадянства України.

Іноземець або особа без громадянства, які бажають  прийняти громадянство  України повинні  подати заяву разом з необхідними документами, щодо прийняття громадянства України до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства чи до підпорядкованих йому органів.  Далі спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства чи підпорядковані йому органи перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України та разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства. Комісія при Президентові України з питань громадянства розглядає заяви про прийняття до громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань. Якщо заява, додані до неї документи не оформлені належним чином, то  Комісії при Президентові України з питань громадянства повертає такі документи про прийняття до громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Президент України приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і Закону України «Про громадянство України» про прийняття до громадянства України.

Проте для проходження всієї вищевказаної процедури іноземець або особа без громадянства, які бажають  прийняти громадянство  України, повинні дотримуватись  умов, необхідних для прийняття громадянства України.

Такими умовами є:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців). Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Декларацією про відсутність іноземного громадянства є  документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності.

Зобов’язання припинити іноземне громадянство – письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України.

Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства. Декларація про відмову від іноземного громадянства – документ, у якому іноземець, який узяв зобов’язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав. Незалежнаою від особи причиною неотримання документа про припинення іноземного громадянства є невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Декларацією про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства є документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України “Про біженців” вважається країною громадянської належності.

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України “Про імміграцію”.

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в’їхали в Україну особами без громадянства, – на три роки з моменту в’їзду в Україну.

4) отримання дозволу на імміграцію. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі).

6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Законні джерела існування – заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім’ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи.

Положення, передбачені пунктами 3 – 6, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3 – 6. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

До громадянства України не приймається особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.

20 коментарів для “Прийняття до громадянства України”

 1. я приняла громадянсьво сша .як я повина відмовитися від грлмадянсьва украіни .якими повині бути діі

 2. Шановна Юлія, в Україні не існує подвійного громадянства. Згідно п.1.ч.1 ЗУ “Про громадянство України” громадянин України, який досяг повноліття добровільно набув громадянство іншої держави є таким, що набув підстави для втрати громадянства України. Однак втрату громадянства необхідно оформити на законодавчому рівні. Поки президент України не видасть указ про втрату вами громадянства України у відносинах з Україною ви все ще залишаєтесь громадянином України. Втрата громадянства – це низка сходинок, які необхідно пройти до видання указу президентом. Для початку вам необхідно звернутись за місцем свого проживання (державної реєстрації) в Україні з поданням до територіального підрозділу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ВГІРФО). Там вам скажуть які необхідно додати документи до подання і вам залишиться тільки чекати, поки оформляється втрати вами громадянства України. Успіхів вам!

 3. Я гражданин России, в прошлом году приехал в Украину к друзьям, через некоторое время у меня украли паспорт. Из документов осталось только свидетельсво о рождении. Я хочу остаться в Украине и принять гражданство Украины, но в паспортном столе районной милиции мне говорят, что без Российского паспорта они ничем мне помочь не могут и одного свидетельства о рождении им недпстаточно.
  Подскажите, пожалуйста, как мне быть в этой ситуации?
  Устал платить штрафы милиции и хочу нормально жить здесь и работать.
  С уважением, Роман.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Згідно указу Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України” для прийняття до громадянства України особа (за винятком іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки та отримали дозвіл на імміграцію; які отримали дозвіл на імміграцію та перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які отримали дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 9 Закону України “Про імміграцію” і перебувають з громадянином України понад два роки у шлюбі або перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які мають визначні заслуги перед Україною та прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України) подає такі документи:
   а) заяву про прийняття до громадянства України (в двох
   примірниках);
   б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
   в) один із таких документів:
   – декларацію про відсутність іноземного громадянства – для
   осіб без громадянства;
   – зобов’язання припинити іноземне громадянство – для
   іноземців. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві)
   кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство
   (підданство) цих держав. Подання зобов’язання припинити іноземне
   громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами
   (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне
   припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
   – заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є
   громадянами держав, міжнародні договори України з якими
   передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
   г) один із таких документів:
   – документ, що підтверджує безперервне проживання особи на
   законних підставах на території України протягом останніх п’яти
   років, – для особи, яка в’їхала в Україну іноземцем;
   – документ, що підтверджує безперервне проживання особи на
   законних підставах на території України протягом останніх трьох
   років, разом із документом, який підтверджує, що особа в’їхала в
   Україну особою без громадянства, – для особи, яка в’їхала в
   Україну особою без громадянства;
   д) один із таких документів:
   – копію документа, що підтверджує отримання дозволу на
   імміграцію в Україну;
   – копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року
   з відміткою про прописку на території України або для іноземців та
   осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне
   проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію”
   – копію посвідки на постійне проживання;
   е) один із таких документів:
   – документ про володіння державною мовою або її розуміння в
   обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні
   керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади
   України або виконавчим органом місцевого самоврядування;
   – копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома –
   для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з
   вивченням української мови;
   – документ, що підтверджує інвалідність, – для особи, яка має
   фізичні вади (сліпа, глуха, німа);
   є) документ про наявність законних джерел існування.
   Для прийняття до громадянства України особа, якій надано
   статус біженця в Україні або притулок в Україні, подає документи,
   передбачені підпунктами “а”, “б”, “е” пункту 45 цього Порядку, а
   також:
   а) один із таких документів:
   – декларацію про відсутність іноземного громадянства – для
   осіб без громадянства;
   – декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в
   Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства – для
   іноземців;
   б) документи, що підтверджують надання особі статусу біженця
   в Україні чи притулку в Україні, а також факт безперервного
   проживання особи на законних підставах на території України
   протягом трьох років з моменту надання їй таких статусу чи
   притулку (довідка органу міграційної служби в Автономній
   Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі, спеціально
   уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
   міграції, копія посвідчення біженця, копія проїзного документа для
   виїзду за кордон).
   Для прийняття до громадянства України особа, яка
   перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки та
   отримала дозвіл на імміграцію, подає документи, передбачені
   підпунктами “а”-“в”, “д”-“є” пункту 45 цього Порядку, а також:
   а) копію документа, що підтверджує перебування чоловіка
   (дружини) особи у громадянстві України;
   б) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з
   громадянином України терміном понад два роки.
   Для прийняття до громадянства України особа, яка є іноземцем
   чи особою без громадянства і яка отримала дозвіл на імміграцію
   відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України
   “Про імміграцію” , подає документи, передбачені підпунктами “а”-“в”, “е”, “є” пункту 45 цього Порядку, а також довідку про надання іноземцю чи особі без громадянства дозволу на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону
   України “Про імміграцію”.
   Для прийняття до громадянства України особа, яка отримала
   дозвіл на імміграцію та перебувала з громадянином України понад
   два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті, подає
   документи, передбачені підпунктами “а”-“в”, “д”-“є” пункту 45
   цього Порядку, а також:
   а) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з
   громадянином України понад два роки;
   б) копію свідоцтва про смерть чоловіка (дружини);
   в) копію документа, який підтверджує, що чоловік (дружина)
   особи перебував у громадянстві України.
   Для прийняття до громадянства України особа, яка має
   визначні заслуги перед Україною, або особа, прийняття якої до
   громадянства України становить державний інтерес для України,
   подає документи, передбачені підпунктами “а”-“в” пункту 45 цього
   Порядку, а також подання на ім’я Президента України, центрального
   органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні
   заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства
   України становить державний інтерес для України.
   Отже, як бачите, в даному списку немає паспорта.
   Однак складність у прийнятті до громадянства України може виникнути з інших підстав.
   Згідно ЗУ “Про громадянство України” іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
   Умовами прийняття до громадянства України є:
   1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
   2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
   Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.
   Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.
   Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
   Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України.
   Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;
   3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років.
   Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України “Про імміграцію”.
   Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в’їхали в Україну особами без громадянства, – на три роки з моменту в’їзду в Україну;
   4) отримання дозволу на імміграцію.
   Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
   5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
   6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.
   Положення, передбачені пунктами 3 – 6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.
   Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3 – 6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.
   До громадянства України не приймається особа, яка:
   1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
   2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);
   3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.
   Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
   Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.
   Якщо вищеперелічені обставини дають змогу вам прийняти громадянство України, можете сміливо звертатись до паспортного столу з заявою про прийняття до громадянства України і наполягати, щоб така заява була прийнята.
   У випадку відмови прийняти від Вас заяву з вказаними вище додатками Ви можете подати скаргу на неправомірну відмову в прийнятті заяви про прийняття до громадянства України.
   Успіхів Вам!

 4. проживаю на території України з травня 1992 року. приїхала з сімєю з Молдови, маю свідоцтво про народження молдавське. Весь час проживаю на Україні без реєстрації. Сама виховую 2 дітей: дівчинку – 2000 та хлопчика – 2003 р.н.В дівчинки відсутнє свідоцтво про народження. На даний час маю довідку з посольства, що я не є громадянкою Молдови, маю тимчасову реєстрацію з серпня 2011р., яку поновлюю кожні три місяці.
  Яким чином отримати громадянство України та паспорт?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   для прийняття до громадянства України вам необхідно звернутись до відділу з питань громадянства (до паспортного столу). Проте вам необхідно буде підтвердити, що ви дійсно проживаєте в Україні на законних підставах протягом останніх пяти років та маєте в Україні джерела для існування (перебуваєте на утриманні чи працююте).

 5. здраствуйте. Скажыть будь-ласка мій чоловік являеться громадянином Сірії,до сьогоднішнього дня у нього був статус біженця, а зараз йому відмовляють в цьому. Він хотів би мати від на жительство,за яких умов він може його отримати? Ми чекаємо дитину, що нам можна зробити?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Марина, для надання консультації мені необхідна чіткіша інформація. Яким чином відмовляють у статусі біженця? У вас є рішення про позбавлення статусу біженця? З яких підстав?
   Діяти вам необхідно негайно і без зволікань, так як час на оскарження акого рішення становить тільки пять днів. Далі, в установлений термін, якщо немає інших законних підстав для перебуваня в Україні, особа повинна покинути Україну.
   Зверніться, будь ласка, в конфіденційному порядку на мою електронну пошту mariannasvl@ukr.net та детально опишіть вашу ситуацію. Якщо є рішення про відмову, то прикріпіть до листа його копію. Спробую вам допомогти.

 6. у судовій справі мені потрібно довести що позивач в 1997 році не був громадянином україни. готую клопотання до суду про витребування судом такої інформації але не знаю який орган є зберігачем і має такі відомості.
  Прошу підскажіть будьласка таке
  1) який оган (відділ міграції чи Комісія з питань громадянства при Президентові України) може на запит суду надати інформацію з якого часу особа є громадянином України і чи при поданні заяви про видачу паспорта України чи писала особа заяву про відмову від громадянства іншої держави?
  2) яка в Україні передбачена відповідальність за скриття інформації про наявність громадянства іншої держави при отриманні паспорта громадянина України?
  3) чи можи така бути ситуація, що на момент розпаду СССР особа проживала і була прописана в Україні, далі виїхала не знявшись з реєстрації та отримала паспорт громадянина Росії…а потім знову повернулася в україну – написала заяву про втрату паспорту громадянина україни і скриваючи при цьому своє російське громадянство – отримала паспорт громадянина україни.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Олександре, особисто я такі запити ще не подавала. Думаю, що вся інформація, яка вас цікавить є в розпорядженні у місцевому відділі міграції. Тому в клопотанні можете вказувати саме цей відділ. Щодо інших питань, то гадати можливо чи не можливо немає сенсу. Краще подати адвокатський запит і отримати всю необхідну інформацію протягом п’яти днів.

 7. Зравствуйте! Подскажите пожалуйста куда нам обратиться и что делать? Мы приехали с России в 1998 году, ездили в Киев в посольство России, отказались от российского гражданства, сдали все документы в паспортный стол, нам в ноябре 1999 года выдали украинские паспорта, дети были еще не совершеннолетние. Мой сын в 2005 году получил паспорт по достижению совершенолетия, который утерял в июле 2014 года,теперь ему не выдают нового паспорта, требуют справку о гражданстве. В паспортном столе ничего не найдут. Как нам быть и куда обращаться ?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Вибачте за затримку! Перебувала у відпустці. У паспортний стіл ви вже звертались і там нічого не знайшли чи ви так думаєте, що не знайдуть?

   1. Доброго дня! Не знайшли, мені дали відповідь на заяву, що інформація відсутня у них. В обласному ОВІРі теж немає ніяких записів, так мені сказали.

    1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

     Доброго дня! Якщо у вас є така можливість, то можете написати мені на електронну пошту, вказану в розділі “Контакти”. Ваша ситуація здається мені дивною і хочу в ній більш детально розібратись.

 8. Пані Маріанна, доброго дня. Мій чоловік громадянин Сирії, отримав тимчасове громадянство в Україні у березні 2017. Відмову від сирійського громадянства написав у 2015. Міграційна служба для видачі паспорта гр.України вимагає чекати ще два роки аж до 2019. Чи правомірно? Чи маємо ми інші варіанти?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! Для надання відповіді мені необхідна більш чітка інформація про статус вашого чоловіка. Можете надіслати її на мою електронну пошту, вказану в розділі “Контакти”.
   Правовий статус іноземців і правовий статус біженців є різним в Україні і прийняття їх до громадянства також відбувається по різному. Так, для того, щоб отримати громадянство іноземець повинен проживати на території України безперервно протягом останніх п’яти років. Ця умова не поширюється на іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію.
   Що стосується біженців, то для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на
   території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні.
   Крім того, тимчасове посвідчення громадянина України видається особам, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України.
   Біженці ж не подають зобов’язання припинити громадянство. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.
   І це є логічно, оскільки іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України.
   Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.
   Тобто є різний підхід до різних по правовому статусу осіб. І це є правильним, оскільки біженці не можуть отримати в своїй державі документ про припинення їх громадянства з об’єктивних причин. В своєму питанні ви не писали, що ваш чоловік є біженцем. І тимчасове посвідчення громадянина йому видано, як іноземцю, який подав зобов’язання припинити своє громадянство іноземної держави. Необхідний документ про припинення громадянства Сирії, виданий саме компетентними органами Сирії , зважаючи на військові дії, думаю він отримати не зможе. В такому випадку слід буде подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

 9. Шановно Маріанно, на вашу думку куди потрібно звернутись у випадку порушиння строку прийняття рішіння щодо прийняття до громадянства? Пакет необхідних документів було подано 1 рік тому, проте в ДМС “годують завтраками”….

 10. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, якщо громадянин України добровільно набув громадянство іншої держави – отримав вже паспорт, але продовжує жити на Україні, за кордон не виїжджав, проте зараз змінив бажання і хоче лишитися громадянином України. Чи можливо зараз відмовитися від громадянства іншої держави і лишитися громадянином України, якщо пройшло лише 3 міс. з моменту отримання паспорту громадянства іншої держави?

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Доброго дня! В Україні діє принцип єдиного громадянства. Держава не визнає іншого громадянства. У відносинах з Україною, громадянин, який навіть отримав іноземне громадянство, все одно визнається громадянином України, згідно ст.2 Закону України “Про громадянство України”. Але в питанні ви не надали більш конкретну інформацію. Так, громадянство України припиняється внаслідок:
   1) внаслідок виходу з громадянства України;
   2) внаслідок втрати громадянства України;
   3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
   Чи відбулось припинення громадянства, на жаль, ви не вказали. Можливо ви подавали клопотання про вихід з громадянства чи щодо вас оформляється втрата громадянства. Адже добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства. Можете надіслати більш детальну інформацію на мою адресу електронної пошти mariannasvl@ukr.net і я надам більш повну відповідь.

 11. Доброго дня. Я емігрував з СРСР до розвалу, разом з батьками. При виїзді нас позбавили громадянства СРСР. Народився на території України. Чи вважаюся я на даний момент громадянином України? Якщо ні, то через який процес я міг би поновити/набути громадянство України? Проживаю не в Україні.

  Дуже дякую за відповідь.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *