Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення адвокатської діяльності”

Закон України  “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” набрав чинності. Загалом, зміст закону є загальноприйнятним. Однак, на думку деяких адвокатів, даний закон слід доповнити новими статтями, що покликані його вдосконалити.

Мною наводиться текст пропонованих змін до ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Прошу всіх переглянути зміни до діючого законодавства та дати їм належну правову оцінку.

ПРОЕКТ

З А К О Н   У К Р А Ї Н ИПро внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо здійснення адвокатської діяльності


Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I.      Внести до законодавчих актів такі зміни:

  1. Внести до Закону адвокатури України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» наступні зміни:

1)    У пункті 1 статті 1:

абзац  4 викласти у такій редакції:

« договір про надання правової допомоги – домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, якщо  це передбачено договором».

2)    У пункті 1 статті 2:

абзац 1 викласти в такій редакції:

«Адвокатура України – єдиний недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом».

3)                    Пункт 2 статті 5 викласти у такій редакції:

«Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності. Держава гарантує  адвокатам надання пільг, передбачених даним Законом».

4)                    Пункт 1 статті 17 після слів:

«персональний склад адвокатів України» доповнити словами такого змісту: «що займаються адвокатською діяльністю».

5)                    Статтю 23 доповнити абзацом 18 такого змісту:

«Адвокату гарантується право на відпустку, матеріальне, соціальне та пенсійне забезпечення згідно з цим Законом».

6)    Розділ ІІІ доповнити статтею 25-1такого змісту:

« Стаття 25-1. Матеріальне і соціальне забезпечення адвокатів

  1. Адвокату надається право на щорічну  відпустку тривалістю    30   календарних   днів.

Адвокату,  який має стаж роботи адвокатської діяльності понад 10 років,   надається   додаткова  оплачувана  відпустка  тривалістю:

після 10 років –  5 календарних днів,

після 15 років – 10 календарних днів,

після 20 років – 15 календарних днів.

Адвокат має право на інші додаткові відпустки передбачені законодавством.

2.  Щорічну  відпустку  за бажанням адвокатка може бути поділено на  частини  будь-якої тривалості.

3.  На час перебування адвоката у щорічній та додатковій відпустці розгляд справ, у яких адвокат бере участь відкладається.

4. Адвокати мають право безкоштовно  користуватися  за посвідченням адвоката України на  території  України  всіма видами транспорту міського, приміського  і  місцевого  сполучення  (крім таксі). Під  час  службового   відрядження    користуватися    правом бронювання місць у готелях і на всіх  видах  транспорту,  а також позачергового придбання проїзних документів.

5. Адвокатам можуть надаватися пільги у вигляді 30-процентної знижки плати  за  займане  ними та членами їх сімей житло,  комунальні послуги (водопостачання,  газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством.

Пільга  з  30-процентної  знижки  плати  за  займане  ними та членами їх сімей житло,  комунальні послуги (водопостачання,  газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством, надається:

–   адвокатам за  умови,  якщо  розмір середньої заробітної за  попередні  шість   місяців   не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

–  пенсіонерам із числа адвокатури  за умови,  якщо  середньомісячний  доход  сім’ї  в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців  не  перевищує  величини  доходу, який   дає   право   на  податкову  соціальну  пільгу  в  порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

6. Адвокатам при здійсненні ними адвокатської діяльності надаються пільги щодо сплати єдиного соціального внеску.

Єдиний соціальний внесок сплачується адвокатами в розмірі, передбаченому пунктом 9 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

7)    Розділ ІІІ доповнити статтею 25-2 такого змісту:

«Стаття 25-2. Пенсійне забезпечення адвокатів.

1. Пенсія адвокатам призначається згідно даного Закону. Норми Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» застосовуються до призначення пенсії адвокатам в частині, що не суперечить нормам даного Закону.

Адвокати мають право на пенсійне забезпечення за вислугу  років  незалежно  від віку за наявності на день звернення вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи адвокатом не менше 15 років. До стажу роботи, що дає право виходу на пенсію за вислугу років включається період перебування в декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, час протягом якого особа, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, проходила стажування, половина строку  навчання  у  вищих юридичних навчальних закладах.

2. Пенсія призначається  в розмірі 80 відсотків від суми їхньої  місячної (чинної) заробітної плати,  до якої включаються всі  види доходу,   з   якого   було   сплачено   єдиний   внесок  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,  а до 1  січня 2011  року  –  страхові  внески  на  загальнообов’язкове  державне пенсійне  страхування,  одержуваної  перед  місяцем  звернення  за призначенням пенсії.

3.                              Розмір  виплат,  що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які   60   календарних  місяців  такої  роботи  підряд  перед зверненням  за  пенсією  незалежно  від  наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.

4.                              Середньомісячна  сума  зазначених  виплат  за  60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60.

5.                              Пенсії   за   вислугу   років   відповідно   до  цієї  статті призначаються  органами  Пенсійного фонду України і виплачуються в частині,  що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається     відповідно     до     Закону     України    “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за рахунок  коштів  Пенсійного  фонду  України.  Частина  пенсії,  що перевищує цей розмір,  виплачується за рахунок  коштів  Державного бюджету  України.

6.                              Обчислення (перерахунок)  пенсій  провадиться  за документами пенсійної справи та документами,  додатково поданими пенсіонерами, виходячи  з розміру місячного заробітку за відповідною посадою,  з якої  особа  вийшла  на  пенсію,  станом  на  час   звернення   за призначенням або перерахунком.

7.                              За пенсіонерами  і  членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту,  передбачені цим Законом  та  іншими законами.

8.                              Максимальний розмір  пенсії  (з  урахуванням  надбавок,  підвищень,  додаткової пенсії,  цільової  грошової  допомоги,  пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством,  крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які  мають  особливі   заслуги   перед   Батьківщиною)   не   може перевищувати десяти прожиткових мінімумів,  установлених для осіб, які втратили працездатність.

9.                              Адвокатам  у  разі  виходу  на пенсію за вислугою років  чи  по інвалідності виплачується грошова допомога у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік адвокатської діяльності.

10.                          Членам сімей   адвоката   (батькам,  дружині, чоловіку,  дітям,  які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються,  – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент   смерті,   призначається   пенсія   на   випадок    втрати годувальника,   за  наявності  у  нього  стажу  роботи  адвокатської діяльності не  менше  10  років,  у  розмірі  60  відсотків  від середньомісячного (чинного)   заробітку  на  одного  члена  сім’ї, 80 відсотків – на двох і більше членів сім’ї.

11.                          Призначені адвокатам пенсії  перераховуються  у зв’язку  з  підвищенням  середнього рівня доходів адвокатів в регіоні, де адвокат проводив адвокатську діяльність перед виходом на пенсію. Перерахунок призначених  пенсій провадиться  з  першого числа місяця,  що йде за місяцем,  в якому настали обставини,  що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при  цьому  пенсіонер набув права на підвищення пенсії,  різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено  йому  не  більш  як  за 12 місяців. Перерахунок  пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних адвокатом виплат і умов оплати праці, що існували на день його виходу на пенсію.

Положення цієї  статті  поширюються  також  на  пенсіонерів з числа адвокатів,  яким  до  набрання  чинності  цим Законом   призначена  пенсія  за  віком,  вислугою  років  або  за інвалідністю безпосередньо безпосередньо здійснювали адвокатську діяльність,  незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.

8)                              Розділ ІІІ доповнити статтею 25-3 такого змісту:

«Стаття 25-3. Поширення гарантій, пільг, матеріального, пенсійного і соціального забезпечення на адвокатів України.

1. Особи, що отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, але адвокатською діяльністю не займаються впродовж останніх шести місяців і це не пов’язано з відпусткою та хворобою, втрачають право на пільги, гарантії, матеріальне, соціальне та пенсійне забезпечення передбачені розділом ІІІ даного Закону.

2. Адвокату, який приступив до зайняття адвокатською діяльністю, відновлюється право на  пільги, гарантії, матеріальне, соціальне та пенсійне забезпечення передбачені розділом ІІІ даного Закону з моменту подання відповідного звіту до Ради адвокатів регіону.

9)                Статтю 30 доповнити пунктом 4 такого змісту:

«За домовленістю між адвокатом та клієнтом договір про надання правової допомоги може передбачати надання адвокатом правової допомоги безоплатно».

10)               Пункт 2 статті 36  доповнити другим реченням такого змісту:

«Особа, що зловживає правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності притягається до адміністративної та цивільної відповідальності».

11)               Пункт 4 статті 48 доповнити абзацом 12 такого змісту:

«Кожні шість місяців приймає звіти адвокатів про здійснення ними адвокатської діяльності, для внесення даних до Єдиного реєстру адвокатів України, перевіряє їх правильність та надає відповідні висновки до Ради адвокатів України. За надання недостовірної інформації адвокат та члени Ради адвокатів регіону несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність».

2. Внести до Закону адвокатури України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

1)                    В пункті 9 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» після слів: «Про  державну  підтримку  засобів масової інформації     та     соціальний захист    журналістів» доповнити такими словами: «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» .

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити статтями  такого змісту:

1)    Стаття 212-7.  Зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката.

Зловживання особою правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, у тому числі для ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використовує зазначені права як засіб тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності, –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від шістдесяти до ста шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста шістдесяти до двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2)    Стаття 212-8.   Надання недостовірної інформації про здійснення адвокатської діяльності.

Надання недостовірної інформації адвокатом про здійснення ним адвокатської діяльності Раді адвокатів регіону, –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від пятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надання недостовірної інформації про здійснення адвокатом адвокатської діяльності Радою адвокатів регіону та внесення недостовірних даних до Єдиного реєстру адвокатів України, –

тягне за собою накладення штрафу на відповідальних осіб від ста до двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста п’ятдесяти до двісті п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на відповідальних осіб від двісті до триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

II.   Прикінцеві та перехідні положення

1.                                   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.                                        Раді адвокатів України в місячний термін:

1)                                       розробити та затвердити форму та порядок подання звіту про здійснення адвокатської діяльності.

2)                                       забезпечити внесення до Єдиного реєстру адвокатів України відомостей про адвокатів, що здійснюють адвокатську діяльність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *