Зразок договору про надання правової допомоги в господарських справах

ДОГОВІР

про надання правової допомоги у
господарських справах

 

м. Ужгород                                                                              19 лютого 2014 р.

 

Адвокат, Іваненко Іван Іванович, що діє на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №1, виданого на підставі рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 11.11.2011 року, (надалі – Адвокат), з однієї сторони і ТОВ «Міськбуд», в особі директора Петренка Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, (надалі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі спільно за текстом іменуються «Сторони» уклали цей Договір про нижчезазначене:

                                                         1.     Предмет Договору


1.1. Адвокат зобов’язується надати Клієнтові правову допомогу в господарській справі за позовом ТОВ «Міськбуд» до ТОВ «Мрія» про стягнення боргу в господарському суді Закарпатської області. 

 

2.Права і обов’язки Сторін

 

2.1. Адвокат бере на себе зобов’язання надавати правову допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, застосовує всі способи до покладення сум судових витрат, що підлягають оплаті за послуги адвоката, на винну сторону, а Клієнт зобов’язаний оплатити замовлення у порядку та строки обумовлені Сторонами.

 2.2. Адвокат надає правову допомогу Клієнту по представництву інтересів Клієнта під час судового розгляду справи в господарському суді Закарпатської області. Для цього Адвокату надається довіреність та право знайомитися з матеріалами справи,  робити з   них  витяги,  знімати  копії,  брати  участь  в  господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у  дослідженні  доказів, заявляти  клопотання, подати зустрічний позов, давати  усні    та    письмові    пояснення господарському  суду,  доводити  свої  доводи  і міркування з усіх питань,  що  виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань  і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові  рішення  господарського  суду в установленому законодавством порядку,  а  також  користуватися  іншими  процесуальними правами, наданими йому господарським процесуальним кодексом України.

2.3. При виконанні своїх зобов’язань Адвокат керується національним законодавством України і цим Договором.

2.4. Клієнт зобов’язується своєчасно забезпечувати Адвоката всім необхідним для виконання доручення,  зокрема, документами та інформацією; оплачувати витрати, в тому числі, судові, що необхідні для виконання доручення; своєчасно оплачувати послуги Адвоката; видати Адвокату, а у випадку необхідності, іншим особам, що є співробітниками чи помічниками Адвоката, довіреності для участі в суді.

 

3. Порядок здавання та приймання робіт

 

3.1. Про виконання доручення за даним Договором Адвокат надає Клієнту Акт прийому-передачі наданих послуг.

3.2. Клієнт зобов’язаний прийняти та підписати Акт прийому-передачі наданих послуг протягом 5-ти днів з дня його отримання, або обґрунтувати відмову від прийняття наданих Адвокатом послуг.


  4. Термін дії Договору

 

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

4.2. Цей Договір може бути достроково припинений (розірваний) за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому Клієнт зобов’язаний оплатити Адвокату гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Адвокат зобов’язаний повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

 

5.Гонорар Адвоката та порядок розрахунків

 

5.1. За правову допомогу, передбачену в п.п. 1.1 даного ДоговоруКлієнт сплачує Адвокату винагороду (гонорар) в розмірі 8000,00 (вісім тисяч) гривень.

5.2. На визначення розміру гонорару Адвоката впливають строки та результати вирішення спірних правовідносин, ступінь важкості справи, обсяг правових послуг необхідних для досягнення бажаного результату та належного виконання окремих доручень Клієнта. Обсяг правової допомоги враховується при визначенні обґрунтованого розміру гонорару.

5.3. До початку виконання Адвокатом доручення за цим договором, Адвокату виплачується аванс, який складає п’ятдесят відсотків суми гонорару.

5.4. У разі збільшення або зменшення Клієнтом в процесі розгляду справи позову, і якщо такі зміни вимагають від Адвоката додаткового часу, сторони зобов’язуються переглянути умови оплати змінених вимог, враховуючи час витрачений Адвокатом на підготовку до справи, при цьому розмір гонорару визначається сторонами у окремому доручені та може бути змінений тільки за погодженням сторін.

5.5. Фактичні витрати адвоката (оплата роботи фахівців, транспортні витрати, оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального посвідчення документів, телефонних розмов, тощо) оплачуються Клієнтом окремо від гонорару на підставі наданого Адвокатом рахунку з доданням підтверджуючих документів.

5.6. Клієнт здійснює оплату Адвокату гонорару за цим Договором до закінчення судового розгляду справи в господарському суді Закарпатської області.

5.7.Фактичні витрати Адвоката, пов’язані з виконанням доручення за цим Договором оплачуються щомісяця в останній робочий день місяця.

 

6. Конфіденційність

 

6.1. Адвокат, помічники адвоката, зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, яка стала їм відома при наданні Клієнтові правової допомоги за цим Договором.

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. За невчасну оплату правової допомоги, передбаченої  пунктом 1.1 даного Договору Клієнт сплачує  (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми передбачуваного до оплати гонорару з урахуванням індексу інфляції, або не оплаченого, або частково оплаченого гонорару з урахуванням індексу інфляції.

7.2. Клієнт звільняється від відповідальності, якщо доведе, що відмова від оплати гонорару і(чи) залишення виконаної правової допомоги без необхідного приймання звіту та відмова від підписання акту прийому-передачі послуг є правомірними, а часткова оплата гонорару обґрунтовується.

7.3. За неналежне виконання доручення Адвокат сплачує Клієнту  штраф в розмірі 7 % від суми передбачуваного гонорару, якщо не доведе, що неналежному виконанню правової допомоги сприяв сам Клієнт, або треті особи, або органи влади і управління.

 

8. Інші умови

 

8.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

8.2. Цей Договір  може  бути змінено, або розірвано за рішенням судуна вимогу однієї із сторін у  разі  істотного  порушення  договорудругою  стороною  та в інших випадках,  встановлених договором або законом.

8.3. Зміни, доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки у письмовому вигляді.

8.4. Всі непорозуміння, які виникають внаслідок чи в зв’язку з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

8.5. Неврегульовані непорозуміння по виконанню цього Договору передаються на розгляд до суду по місцю знаходження відповідача і розглядаються у відповідності з діючим законодавством.


9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 


Адвокат:

 Іваненко Іван Іванович

Адреса: 88000, Закарпатська обл.,

м.Ужгород, вул.Райська, буд.4

Р/р 00000000000000

в АТ «Банк»

МФО 000000

Ідент. код 0000000000

 

Адвокат ______________І.І.Іваненко


          Клієнт:

ТОВ «Міськбуд»

Адреса: 88000, Закарпатська обл.,

м.Ужгород, вул.Райська,буд.5

Р/р 00000000000000

в АТ «Банк»

МФО 000000

Код ЄДРПОУ 00000000

 

Директор:_____________П.П.Петренко 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *