Зразок договору про повну індивідуальну матеріальність працівника підприємства

          Договір

               про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 

м.________________                                                            «____» _____________  _______р.

 

Відповідно до статті 135-1 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від «___ » ______________20___ р. №_____ « Про встановлення матеріальної відповідальності» , погодженого з уповноваженим трудового колективу, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей, ТОВ «____________________» в особі директора _________________ (іменований надалі Власник ) , з одного боку , і працівник _________________(ПІБ) (іменований надалі Працівник ) з іншого боку, уклали цей Договір про таке :

 

1.Загальні положення

1.1.У випадку відмови відповідального працівника від укладання договору про матеріальну відповідальність Власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу , а при відмові відповідального працівника від іншої роботи або її відсутності – звільнити його з роботи з підстав передбачених законодавством про працю ( п. 1 ст.40 КЗпП України).

1.2.Працівник, який займає ___________________________________, бере на себе матеріальну відповідальність за збереження всіх товарно-матеріальних цінностей отриманих ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт, а Власник зобов’язується створити працівникові умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.

1.3. Працівник зобов’язаний бережливо ставитися до майна Власника і вживати заходів до запобігання шкоди.

2.Права і обов’язки Працівника та Власника

2.1.Працівник має право:

а) брати участь у прийманні товарно-матеріальних цінностей і здійснювати контроль за належним станом у процесі їх експлуатації;

б) брати участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;

в) у разі необхідності вимагати від Власника проведення інвентаризації переданих йому       матеріальних цінностей;

г) ознайомлюватися із змінами про рух і залишки товарно-матеріальних цінностей, переданих йому на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт.

2.2. Працівник зобов’язаний:

а)  зберігати всі товарно-матеріальні цінності отримані ним на зберігання, перевезення, переробку або застосування у процесі виконання робіт;

б) дбайливо ставитися до ввірених йому матеріальних цінностей і вживати заходів до їх збереження та перебування в належному стані;

в) своєчасно інформувати Власника про всі обставини, які перешкоджають зберігати матеріальні цінності в належному стані та відповідній кількості;

г) забезпечувати збереження та цілісність матеріальних цінностей наданих йому для
охорони;

д) повідомляти керівника підприємства про необхідність проведення інвентаризації матеріальних цінностей;

е) у встановленому порядку вести облік, щоденно складати і щотижня в останній робочий день своєчасно подавати звіти про рух та використання матеріальних цінностей;

2.3.Власник зобов’язаний:

а) створювати відповідальному Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого йому майна;

б)      розглядати повідомлення відповідального Працівника про обставини, що загрожують зберіганню матеріальних цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин.

2.4. Власник має право:

а) вимагати проведення та проводити  інвентаризацію матеріальних цінностей;

в) давати вказівки, накази, розпорядження щодо порядку здійснення збереження та використання товарно-матеріальних цінностей;

г) стягувати заподіяну Працівником шкоду Власнику шляхом утримання суми завданої шкоди з заробітної плати працівника.

З.Порядок ведення обліку і звітності

а)  Працівник зобов’язаний щоденно складати та щотижня в останній робочий день  подавати звіти про рух та використання товарно-матеріальних цінностей;

б) Працівник зобов’язаний на вимогу Власника пред’явити облік руху та використання товарно-матеріальних цінностей.

4.Відшкодування шкоди

4.1 .Підставою для притягнення відповідального Працівника до відповідальності є матеріальна шкода завдана Власнику, заподіяна розкраданням , умисним знищенням матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуванням через недбалість, що підтверджуються відповідними документами.

4.2. Притягання відповідального Працівника до матеріальної відповідальності проводиться
Власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових
пояснень, поданих Працівником , а у разі необхідності, також висновків спеціалістів.

4.4.Відповідальний Працівник звільняється від відшкодування шкоди, якщо буде
встановлено, що шкода заподіяна не з його вини.

4.5.Заподіяна Власнику шкода, яка підлягає відшкодуванню, відшкодовується
Працівником у повному обсязі, шляхом стягнення суми завданої ним шкоди з заробітної плати Працівника, а в разі звільнення працівника, відшкодовується ним негайно.

5.Зміни, припинення та розірвання Договору

5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за згодою сторін,
складеною у письмовій формі.

5.2. Цей Договір припиняється:

– після закінчення терміну дії Договору;

–   за згодою сторін;

–   у випадку переведення Працівника на іншу посаду;

–   у разі звільнення працівника;

–   у випадку припинення трудових відносин між Працівником та Власником.

 

6. Термін дії та інші умови Договору

6.1. Даний Договір набирає чинності з «____» ______________   ________р. і діє протягом всього періоду роботи Працівника на даній посаді.

6.2. Договір складено у двох примірниках , перший з яких зберігається у Власника , другий у Працівника.

6.3. Обидва примірника мають однакову юридичну силу.

7.Адреси сторін

7.1.Відомості про роботодавця:

ТОВ “___________________”

Адреса: ______________________

Телефон: ____________________

7.2.Відомості про працівника:

__________________________________________________

Адреса: ___________________________________________

__________________________________________________

Телефон : _________________________________________

Паспорт: серія ___ N ________________

виданий «_____» _____________ ______ року

_______________________________________

 

Власник:                                                                                        

Директор ТОВ «________________»

_______________/_______________                                           

“____”___________ 20____ р.

М.П.

Працівник:

_______________/_______________                                           

“____” _______________20____ р.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *