Зразок контракту з працівником

КОНТРАКТ З ПРАЦІВНИКОМ

м.___________________                                  «____» _________________20___   р.

 

Сторони:

Роботодавець: ТОВ   «_______________________»,   в   особі   директора   ______________________________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

           Працівник:      гр. ____________________________________________________________________,

з другої сторони, уклали цей Контракт про наступне:

Працівник __________________________  працює в ТОВ «_______________»  на посаді: __________________________.

 

1.Загальні положення.

1.1.Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, які реалізуються роботодавцем.

1.2.Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

2.Обов’язки сторін.

2.1.За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим
контрактом, дотримуватись положень та умов контракту, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

2.2. Працівник зобов’язується:

–  виконувати роботу у відповідності до займаної ним посади;

– забезпечити безперебійну і технічно правильну експлуатацію, надійну роботу обладнання, утримувати а працездатному стані на необхідному рівні точності надані йому інструменти, прилади та інвентар;

– вести постійний контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей та їх раціональним використанням в процесі виконання робіт;

– виконувати доручену йому роботу на високому професійному;

– акуратно і чітко вести журнали, передбачені правилами;

– вести щоденний облік прийнятих та використаних матеріалів для виконання робіт та облік виконаних робіт;

– щотижня в останній робочий день передавати інформацію про виконання робіт та використання будівельних матеріалів, інструментів приладів та обладнання до бухгалтерії Роботодавця;

–  дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;

–  дотримуватися правил з охорони праці;

–  своєчасно прибувати до проходження інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

–  знати посадову інструкцію з охорони праці;

–  своєчасно проходити медичні огляди та надавати довідки про проходження медичного огляду до відділу кадрів Роботодавця;

–  своєчасно ознайомлюватись з графіком виконання робіт та дотримуватись його;

–  нести відповідальність  за збереження матеріальних цінностей, що передані Роботодавцем для виконання доручення. По завершенні виконання доручення Працівник зобов’язаний передати Роботодавцю, все отримане.

2.3. Роботодавець зобов’язується:

–                       ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та
колективним договором;

–    роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити умови праці, необхідні для виконання роботи;

–    проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

2.4. У разі роботи працівника у небезпечних і шкідливих умовах йому надаються пільги
встановлені в колективному договорі.

3.Робочий час

3.1. Особливості режиму робочого часу встановлюються правилами внутрішнього
трудового розпорядку. При необхідності розподілу повного і неповного робочого дня на 2 частини.

–  Перерва під час роботи встановлюється на одну годину з 12 год. до 13 год.

–  Вихідні дні встановлюються в разі потреби по узгодженому графіку.

–  Працівнику надається  щорічна  основна оплачувана  відпустка тривалістю 24 робочих днів та додаткові відпустки передбачені законодавством.

3.2.Працівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час
початку та завершення, поділу її на частини і т.п.), за погодженням з Роботодавцем

4.Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

4.1.Працівнику встановлюється посадовий оклад  згідно штатного розпису. Надбавка, доплата та інші виплати проводяться у розмірі встановленому в додатку 2 до колективного договору

4.2. Працівник працює та отримує заробітну плату за виконану роботу згідно відпрацьованого часу.

4.3. Працівник укладаючи даний контракт попереджений про особливості виконання робіт та ознайомлений з правилами внутрішнього трудового розпорядку та погоджується працювати з погодинною оплатою праці та в умовах неповного робочого часу.

4.4. Працівник погоджується з тим, що працюватиме за наявності замовлення на виконання робіт у Роботодавця та виходячи з реальних можливостей Роботодавця забезпечити Працівника роботою. Працівник погоджується що може працювати як на умовах восьмигодинного робочого дня, так і  декілька годин на місяць, отримуючи заробітну плату за фактично відпрацьований час.

 

5.Відповідальність сторін, вирішення спорів

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим
контрактом, сторони  несуть відповідальність згідно діючого законодавства та цього
контракту.

5.2. Працівник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну
Роботодавцю, в наслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Підставою для притягнення Працівника до матеріальної відповідальності є наявність прямої дійсної майнової чи моральної шкоди, заподіяної Роботодавцю.

5.3. Працівник несе відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість
матеріалів, напівфабрикатів, виробів, в тому числі при їх виготовлені, інструментів,
вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших товарів, виданих Роботодавцем
Працівникові в користування та тих, які не були надані йому безпосередньо, однак були ним пошкоджені, знищені чи зіпсовані.

5.4. Розмір заподіяної Роботодавцю матеріальної шкоди визначається за фактичними
втратами на підставі діючих в момент заподіяння шкоди ринкових цін. Працівник
зобов’язаний відшкодувати вартість втрат в трикратному розмірі. При цьому, Роботодавцю надається право відшкодувати збитки шляхом їх утримання з заробітної плати Працівника на підставі наказу та письмового пояснення Працівника.

5.5. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.Зміни, припинення та розірвання контракту

6.1.Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін,
складеною у письмовій формі.

6.2. Цей контракт припиняється:

– після закінчення терміну дії контракту;

–   за згодою сторін;

–   з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (ст.40 , 41 КЗпП України) та цим контрактом;

–   з ініціативи Працівника у випадках передбачених законодавством (ст. 39 КЗпП України) та цим контрактом, при цьому Працівник зобов’язаний відшкодувати збитки Роботодавця, пов’язані з навчанням Працівника специфіці роботи у Роботодавця, та з придбанням для нього спеціального одягу, тощо. Крім того у разі розірвання контракту з ініціативи працівника з підстав не зазначених в контракті він має відшкодувати роботодавцю 50 % від суми яку він мав отримати відповідно п.4.1. і помножену на кількість не відпрацьованих до закінчення дії контракту місяців (днів).

–   з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту з ініціативи Роботодавця, не передбачені чинним законодавством:

– при одноразовому грубому порушені Працівником правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки, виробничої санітарії;

– у разі систематичного невиконання Працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

– у разі одноразового грубого порушення Працівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для Роботодавця настали негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи і т.п.);

– при нанесені Працівником Роботодавцю матеріальної шкоди, якщо ці дії потягли за собою втрату довіри з боку Роботодавця;

– у зв’язку з виявленою невідповідальністю Працівника виконуваній роботі при одноразовому грубому порушені трудової дисципліни, одноразовому невиконанні норм виробітку та брак в роботі, відсутності довідки медичної установи про відповідний для роботи стан здоров’я.

6.4. У разі розірвання контракту з причин обумовлених п.6.3 цього контракту, Працівник відшкодовує Роботодавцю прямі дійсні збитки, на умовах передбачених цим контрактом. Контракт розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

6.5. Працівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

-у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом.

6.6. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на той самий чи інший термін.

6.7. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Працівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про   працю України.

7.Термін дії та інші умови контракту

7.1.Строк дії контракту з “___”____________________ 20   р. до “___”____________20   р

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

7.2.Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту
або окремих його частин:______________________________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

7.3.Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

7.4. Положення даного контракту не порушують прав сторін. Роботодавець має право укладати аналогічні контракти з іншими працівниками, а Працівник має право укладати контракт чи влаштуватись на іншу роботу в порядку сумісництва.

7.5.Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і
мають однакову юридичну силу.

8.Адреси сторін

8.1.Відомості про роботодавця:

ТОВ «_________________________»

Адреса: ___________________________________________

__________________________________________________

Телефон : _________________________________________

8.2.Відомості про працівника:

__________________________________________________

Адреса: ___________________________________________

__________________________________________________

Телефон : _________________________________________

Паспорт: серія ___ N ________________

виданий «_____» _____________ ______ року

_______________________________________

 

Роботодавець:                                                                                                  

Директор ______________/_____________________

 

Працівник:

______________________/______________________

 

Один коментар для “Зразок контракту з працівником”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *