Зразок претензії про повернення боргу

Товариство з обмеженою відповідальністю
 ІНВЕСТОР
88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Райська,5
Тел. (0312) 00-00-00, emel:Investor@ рost


 вих. №3 від 15 березня 2014 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автосервіс»

88000, Закарпатська обл., м.Ужгород,

вул. Промислова, буд. 5

 

 ПРЕТЕНЗІЯ №1

про повернення боргу

 

 Між ТОВ «Інвестор» та ТОВ «Автосервіс» 15.05.2012 р.  було підписано договір підряду №1 на виконання підрядних робіт на об’єкті: «Будівництво автосервісу в м.Ужгород» (надалі за текстом Договір). Згідно даного договору у липні 2012 р. вами було погоджено та підписано Акт приймання виконаних підрядних робіт на суму 150000,00 (сто п’ятдесят тисяч) грн. Згідно даного Акту приймання виконаних підрядних робіт вами частково проводилась оплата виконаних робіт. Однак, на сьогоднішній день сума заборгованості згідно вищевказаного Договору та Акту складає 80000,00 (вісімдесят тисяч) грн.

Згідно п. 3.2.1. Договору ТОВ «Інвестор» має право отримувати плату за виконані обсяги підрядних робіт у розмірах i в терміни передбачені цим Договором.

Згідно п. 3.3.4. Договору ТОВ «Автосервіс» зобов’язувалось сплатити ТОВ «Інвестор» вартість виконаних підряднихробіт за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених розділом 4 Договору.

Відповідно до п.4.2. Договору оплата   за  Договором здійснюється    Замовником – ТОВ «Автосервіс» платіжнимидорученнями на поточний рахунок Підрядника –  ТОВ «Інвестор»  в національній валюті України з урахуванням фактично виконаних обсягів підрядних робіт на підставі Актів виконаних робіт протягом п’яти банківських днів з дня підписання актів виконаних робіт.

Згідно п.7.1.2. Договору за невчасне здійснення розрахунків ТОВ «Автосервіс» сплачує ТОВ «Інвестор» пеню в poзмipi подвійної облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу на користь Пірядника за кожен день прострочення.

Відповідно до розділу 8 Договору при виникненні між Сторонами cпopів та розбіжностей за цим Договором Сторони зроблять усе необхідне для врегулювання cпopiв та розбіжностей шляхом переговорів.Спори та розбіжності у рамках цього Договору, врегулювання яких Сторони не можуть досягти шляхом переговорів, передаються на розгляд господарського суду.При розглядіcпopiв між Сторонами застосовується матеріальне i процесуальне право України.

Згідно п.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора, зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором, або законом.

Згідно ст.629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно ст.886 ЦК України у разі невиконання або неналежного виконання замовником обов’язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові компенсацію, встановлену договором, або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

Відповідно до вищевикладеного вважаємо, що грошові зобов’язання за Договором вами порушено, а тому просимо розглянути дану претензію та сплатити суму боргу в розмірі 80000,00 (вісімдесят тисяч) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестор» в АТ «Банк» МФО 000000, №00000000000000, Код ЄДРПОУ 00000000.

В разі несплати вами боргу ми також  наполягатимемо на сплаті ТОВ «Автосервіс» штрафних санкцій на користь ТОВ «Інвестор» в розмірі 32937,24 (тридцять дві тисячі дев’ятсот тридцять сім гривень 24 коп.).

До претензії додається розрахунок штрафних санкцій.

Договір підряду, договірна ціна та акт виконаних робіт знаходяться у ТОВ «Автосервіс», так як ви є стороною договору, та вами був отриманий другий примірник даних документів.

 

      Директор                                                             _____________Русий П.П.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *