Зразок скарги на дії державного виконавця в цивільному процесі

________________________ районний суд

_________________________ області

Заявник (стягувач): __________(ПІБ)

Адреса, засоби зв’язку

Заінтересована особа: державний виконавець

державної виконавчої служби __________________

районного управління юстиції _____________(ПІБ)

Адреса, засоби зв’язку

СКАРГА

на дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби _________________ районного управління юстиції ____________(ПІБ)

 

_______________ районним судом _____________ області було видано виконавчий лист на виконання рішення ______________ районного суду __________________ області по справі № ______ від _____________ р. по стягненню з _________________ (ПІБ) на мою користь суми ___________ грн., який був поданий мною до державної виконавчої служби _______________ районного управління юстиції.

По даному виконавчому листу було відкрито виконавче провадження №________________. Однак стягнення з боржника не проводилось. Я декілька разів особисто зверталась до державної виконавчої служби _______________ районного управління юстиції і там мені повідомляли, що вживають всі необхідні дії для виконання виконавчого провадження.

Однак ________________ р., я отримала постанову від ______________ р. про закінчення виконавчого провадження.

В даній постанові вказано, що у зв’язку з тим, що у боржника відсутнє майно на яке може бути звернено стягнення і, вжиті заходи щодо розшуку майна виявилися безрезультатними, та він працює в ________________, бухгалтерія якого знаходиться в іншій місцевості, а саме – у м._________________,  виконавче провадження на підставі п.10 ч.1 ст.49 та ст.38 ЗУ «Про виконавче провадження» слід закінчити.

З даною постановою я не згодна та вважаю дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби __________ районного управління юстиції ________________________(ПІБ) протиправними, виходячи з наступного:

 1. в ст.38 ЗУ «Про виконавче провадження» йдеться тільки про зупинення виконавчого провадження, а не його закінчення. Згідно п.10 ч.1 ст.49  ЗУ «Про виконавче провадження» виконавче провадження підлягає закінченню у разі направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу державної виконавчої служби. Однак, виконавчий документ до іншого відділу державної виконавчої служби не направлявся та виконавче провадження не зупинялось, що свідчить про те, що дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби _________________ районного управління юстиції ______________________ (ПІБ) з приводу винесення постанови про закінчення виконавчого провадження є протиправними, а постанова від 27.06.2012 р. незаконної і такою, що підлягає скасуванню.
 2. Згідно п.1, 2, 3 ст.11  ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом   заходів   примусового  виконання  рішень,  неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Державний виконавець здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення,  зазначеного в документі на примусове виконання рішення,  у  спосіб  та  в  порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом.

Державний  виконавець  у  процесі  здійснення  виконавчого провадження, зокрема, має право:

·        проводити   перевірку   виконання  боржниками  рішень,  що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;

·        здійснювати перевірку виконання  юридичними  особами  всіх форм   власності,   фізичними   особами,   фізичними   особами   – підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;

·        накладати арешт на майно боржника,  опечатувати, вилучати, передавати таке  майно  на  зберігання  та  реалізовувати  його  в установленому законодавством порядку;

·        накладати  арешт  на  кошти  та  інші  цінності  боржника, зокрема на кошти,  які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових установах,  на рахунки в цінних паперах,  а також
опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;

·       викликати   фізичних   осіб,  посадових  осіб  з  приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а в  разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ;

·        вимагати  від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників – юридичних осіб  або  від  боржників  –  фізичних  осіб надання  пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи іншого порушення вимог  законодавства  про виконавче провадження;

·        у  разі  ухилення  боржника  від  виконання  зобов’язань, покладених на нього рішенням,  звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника  боржника  –  юридичної  особи  за  межі  України  –  до виконання зобов’язань за рішенням.

Жодним з вищевказаних прав для виконання рішення, державний виконавець не скористався, що свідчить про те, що виконавчі дії ще не проведені.

3.            Згідно ст.20   ЗУ «Про виконавче провадження» виконавчі дії провадяться державним виконавцем  за  місцем проживання,  перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.  У разі якщо боржник є юридичною особою,  то виконання провадиться  за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна.  Право  вибору  місця  виконання  між   кількома   органами державної  виконавчої  служби,  що  можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на території,  на яку  поширюються  їх  функції, належить стягувачу.  У  разі  необхідності  перевірки інформації щодо наявності боржника чи його майна або його місця роботи на території,  на яку не   поширюється   компетенція   державного  виконавця,  державний виконавець  може  своєю   мотивованою   постановою,   затвердженою начальником  відділу,  якому  він  безпосередньо  підпорядкований, доручити проведення  перевірки  вказаної  інформації  відповідному відділу державної виконавчої служби.

Отже, державний виконавець міг ініціювати проведення перевірки виконання виконавчого провадження за місцем роботи боржника в м._______________.  Так як боржник офіційно працює, він повинен отримувати заробітну плату, з якої і проводиться стягнення за виконавчим листом. Це означає, що у боржника наявні кошти і їх можна було стягнути, а не закінчувати виконавче провадження.

4.  Згідно ст.30 ЗУ «Про виконавче провадження» державний  виконавець  провадить виконавчі дії з виконання рішення до завершення виконавчого провадження у встановленому  цим Законом порядку, а саме:

·                        закінчення виконавчого  провадження  –  згідно  із статтею 49 цього Закону;

·                        повернення виконавчого  документа  стягувачу  –   згідно   із статтею 47 цього Закону;

·                        повернення виконавчого  документа  до  суду  чи іншого органу (посадовій особі),  який його видав,  – згідно із статтею 48 цього Закону.

Якщо боржник добровільно не погашає зобов’язання, то, згідно ст.32 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець вживає заходів по примусовому виконанню рішення.

Заходами примусового виконання рішень є:

1) звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника,  у тому числі якщо вони перебувають  в  інших  осіб  або належать боржникові від інших осіб;

2) звернення   стягнення   на  заробітну  плату  (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;

3) вилучення  в  боржника   і   передача   стягувачу   певних предметів, зазначених у рішенні;

4) інші заходи, передбачені рішенням.

Державний виконавець зобов’язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про  відкриття  виконавчого  провадження. У даному випадку державний виконавець не вживав дій щодо виконання рішення та закінчив виконавче провадження через чотири місяці після його відкриття, так і не виконавши рішення _______________ районного суду __________________ області по справі № __________ від ______________ р.

Згідно ст. 37 п.8 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження підлягає закінченню у випадку фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом.

Згідно п.11 ст.12  ЗУ «Про виконавче провадження» сторони    виконавчого     провадження     мають     право оскаржувати   рішення,   дії   або бездіяльність   державного   виконавця   з   питань    виконавчого провадження   у   порядку,  встановленому  цим  Законом.

Скарга подається в десятиденний термін з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Згідно ст.383 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду   із   скаргою,   якщо   вважають,   що  рішенням,  дією  або бездіяльністю   державного  виконавця  чи  іншої  посадової  особи державної  виконавчої  служби  під час виконання судового рішення, ухваленого  відповідно  до  цього  Кодексу,  порушено  їх права чи свободи.

Згідно ст.384 ЦПК України скарга подається до суду, який видав виконавчий документ.

Відповідно до вище викладеного,

ПРОШУ СУД:

Визнати незаконною та скасувати постанову державного виконавця ___________________ (ПІБ) державної виконавчої служби __________________ районного управління юстиції  від _____________року про закінчення виконавчого провадження по виконавчому листові №____________ від _________________ р., а виконавчий лист повернути у відділ ДВС Воловецького районного управління юстиції для подальшого виконання.

Додаток:

 1. Копія рішення ___________ районного суду ___________ області.
 2. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження.
 3. Копія постанови про закінчення виконавчого провадження.
 4. Копія скарги з доданими до неї документами.

___________ р.                                               ______________/_______________

 

2 коментаря для “Зразок скарги на дії державного виконавця в цивільному процесі”

 1. А чому в скарзі не вказаний боржник? І, крім того, якщо це скарга, то має бути “скаржник”, а не заявник. Заявник подає заяву, а скаржник скаргу.

  1. Адвокат Чундак Маріанна Володимирівна сказав:

   Зразок за 2012 рік. Інший ЗУ “Про виконавце провадження”, інша редакція ЦПК. Я сподіваюсь ви цей зразок в 2018 році не використовуєте. Будьте уважнішими.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *